جراحی بینی

معیار های زیبایی بینی

معیار های زیبایی بینی با توجه به جنس ، قومیت ، فرهنگ و آناتومی مربوط به هر شخص متفاوت می باشد، این که بینی را در صورت عضوی مجزا تصور نکنیم ، مهم ترین مسئله در رابطه با زیبایی بینی به شمار می آید.

ضمنا در طول انجام جراحی بینی بایستی به اندازه و شکل بینی و همچنین تناسب آن با دیگر اجزا توجه گردد.

معیار های زیبایی بینی

افرادی که دارای صورتی با استخوان بندی درشت و همچنین گونه و فک برجسته ای هستند ، در صورتی که با استفاده از جراحی زیبایی ، بینی خود را بیش از حد کوچک و سرسره ای شکل کنند ، تناسب موجود میان اجزا را بهم زده و به هیچ عنوان بینی زیبایی نخواهند داشت لذا در صورتی که بینی طبیعی جراحی شود، زیباتر خواهد بود.

برخی از معیار های زیبایی بینی به شرح زیر می باشند :

  1. انحراف بینی : اگر از بین ابروها تا چانه خطی مستقیم رسم گردد ، بایستی این خط بینی و لب را به طور مساوی تقسیم کند و در صورتی که اینگونه نبود ، نشانه ی عدم تقارن می باشد.
  2. ارتباط میان بینی و چشم ها : بایستی فاصله ی بین عرض و پهنای قاعده ی بینی با لبه ی داخلی شکاف بین دو چشم ها برابر باشد.
  3. پهنای بینی : پهنای ناحیه ی استخوانی بینی بایستی تقریبا 60 الی 70 درصد پهنای قاعده ی بینی باشد.
  4. طول متناسب بینی : راه هایی برای محاسبه ی طول ایده آل بینی وجود دارد.
  5. برجستگی بینی : برجستگی بینی متناسب بایستی 3/2 طول بینی باشد.
  6. انحنای پشت بینی : اگر از قسمت نوک بینی تا ریشه ی بینی خطی مستقیم رسم گردد ،  بایستی این برجستگی در آقایان بر روی خط باشد و در خانم ها دو میلی متر پایین تر  از این خط قرار گرفته باشد.