جراحی بینی

جراحی کجی بینی

جراحی انحراف بینی با جراحی کجی بینی  یک مشکل جداگانه است، اکثر مواقع کج بودن تیغه ی داخل بینی با کج بودن خود بینی اشتباه گرفته می شود. در داخل بینی صفحه ایی عمودی شکل به صورت نازک وجود دارد ، که آن را ( سپتوم ) می نامند.

جراحی کجی بینی

تفاوت انحراف بینی با کجی بینی :

انحراف بینی یک عمل درمانی به حساب می آید و بیمه ی درمانی هزینه ی آن را پرداخت می کند ، اما کجی بینی یک عمل زیبایی به حساب می آید و بیمه های درمانی هزینه ی آن را پرداخت نمی کند.

زمانی می توان گفت فرد انحراف بینی دارد که ، تیغه ی وسط بینی کج باشد و این کجی باعث بسته شدن یک یا هر دو حفره شده باشد، در این صورت بیمه های تکمیلی و معمولی هزینه انحراف بینی را پرداخت می کند.

در حالتی که فرد تیغه وسط بینی اش کج باشد و به موازات آن کل ساختمان بینی اش نیز کج باشد، به طوری که حفره های بینی مسدود نشده باشد، در این صورت جزوعمل درمانی محسوب نمی شود و باید با عمل زیبایی اصلاح شود، زیرا باید کل هرم بینی جا به جا شود و با اصلاح کردن تیغه ی وسط به تنهایی مشکل بیمار بر طرف نمی شود.

در حالتی دیگر ، کل هرم بینی فرد کج است ، تیغه ی وسط بینی نیز کج است و باعث مسدود شدن حفره های بینی شده است.

در این گونه از عمل ها بخشی که مربوط به تیغه ی وسط بینی است را بیمه باید پرداخت کند اما متاسفانه بیمه ها چنین چیزی را قبول نمی کنند زیرا هم زمان با آن جراحی زیبایی نیز انجام می شود.