جراحی بینی

جراحی کجی بینی

جراحی انحراف بینی با جراحی کجی بینی  یک مشکل جداگانه است، اکثر مواقع کج بودن تیغه ی داخل بینی با کج بودن خود بینی اشتباه گرفته می شود. در داخل بینی صفحه ایی عمودی شکل به صورت نازک وجود دارد ، که آن را ( سپتوم ) می نامند.

جراحی کجی بینی

تفاوت انحراف بینی با کجی بینی :

انحراف بینی یک عمل درمانی به حساب می آید و بیمه ی درمانی هزینه ی آن را پرداخت می کند ، اما کجی بینی یک عمل زیبایی به حساب می آید و بیمه های درمانی هزینه ی آن را پرداخت نمی کند.

زمانی می توان گفت فرد انحراف بینی دارد که ، تیغه ی وسط بینی کج باشد و این کجی باعث بسته شدن یک یا هر دو حفره شده باشد، در این صورت بیمه های تکمیلی و معمولی هزینه انحراف بینی را پرداخت می کند.

در حالتی که فرد تیغه وسط بینی اش کج باشد و به موازات آن کل ساختمان بینی اش نیز کج باشد، به طوری که حفره های بینی مسدود نشده باشد، در این صورت جزوعمل درمانی محسوب نمی شود و باید با عمل زیبایی اصلاح شود، زیرا باید کل هرم بینی جا به جا شود و با اصلاح کردن تیغه ی وسط به تنهایی مشکل بیمار بر طرف نمی شود.

در حالتی دیگر ، کل هرم بینی فرد کج است ، تیغه ی وسط بینی نیز کج است و باعث مسدود شدن حفره های بینی شده است.

در این گونه از عمل ها بخشی که مربوط به تیغه ی وسط بینی است را بیمه باید پرداخت کند اما متاسفانه بیمه ها چنین چیزی را قبول نمی کنند زیرا هم زمان با آن جراحی زیبایی نیز انجام می شود.

Call Now Button