کبودی ناشی از عمل جراحی بینی

کبودی ناشی از عمل جراحی بینی

کبودی ناشی از عمل جراحی بینی
پس از انجام عمل جراحی بینی ، معمولاً دور چشم ، کبودی ناشی از جراحی بینی مشاهده می گردد ، که این امر طبیعی است و …

پاسخ