سپتوپلاستی

سپتوپلاستی

سپتوپلاستی
تیغه بینی در حالت نرمال بایست در وسط بینی ( بین دو حفره ) قرار گرفته شود زمانی که این تیغه از جای خود منحرف می شود

پاسخ