جراحی کجی بینی

جراحی کجی بینی

جراحی کجی بینی
انحراف بینی با کجی بینی یک مشکل جداگانه است . اکثر مواقع کج بودن تیغه ی داخل بینی با کج بودن خود بینی اشتباه گرفته می شود ….

پاسخ