جراحی ثانویه بینی

جراحی ثانویه بینی

جراحی ثانویه بینی
انجام عمل جراحی ترمیم بینی در واقع یک جراحی بینی ثانویه می باشد و پس از انجام اولین جراحی بینی اگر نتایج به دست آمده مورد پسند نبود ..

پاسخ