جراحی بینی به روش باز

جراحی بینی به روش باز

جراحی بینی به روش باز
به طور تقریبی از پانزده سال پیش تا کنون از مهم ترین پرسش هایی که برای جراحان بینی مطرح است ، انتخاب نوع روش جراحی می باشد..

پاسخ