جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی
به بینی هایی که دارای پل برآمده یا قوز هستند و به بینی شکل خمیده و منحنی مانندی داده اند بینی استخوانی گفته می شود . مبادرت به برداشتن..

پاسخ