تنفس پس از جراحی زیبایی بینی

تنفس پس از جراحی زیبایی بینی

تنفس پس از جراحی زیبایی بینی
در صورتی که طی عمل جراحی بینی مواردی نظیر برطرف کردن پولیپ ها و ضایعه های اضافی ، اصلاح کردن تیغه ی میانی بینی و …

پاسخ