ترمیم بینی عمل شده

ترمیم بینی عمل شده

ترمیم بینی عمل شده برای بازسازی و اصلاح ایرادات بینی انجام می شود. این ایرادات جزئی به دلیل کم توجهی جراح در عمل قبلی باعث شده است.

پاسخ