انواع روش های جراحی بینی

انواع روش های جراحی بینی

انواع روش های جراحی بینی چیست ؟ جراحی بینی گوشتیجراحی بینی بدو روش 1- بسته 2- باز انجام میشود. انتخاب یکی از دو روش فوق به وضعیت بینی (هرم بینی)بیمار بستگی

پاسخ