انواع روش های جراحی بینی

انواع روش های جراحی بینی

از انواع روش های جراحی بینی میتوان موارد ذیل را نام برد. جراحی بینی به دو روش انجام میشود، جراحی بینی به روش بسته و جراحی بینی به روش باز . انتخاب یکی از دو روش فوق به وضعیت بینی (هرم بینی) بیمار بستگی دارد.موادی که بینی به تغیرات زیادی نیاز ندارد.بر داشتن قوز استخوانی و غضروفی و اصلاح ساده نوک…

پاسخ

4 − 3 =