اقدامات و آمادگی های قبل از جراحی بینی

اقدامات و آمادگی های قبل از جراحی بینی

اقدامات و آمادگی های قبل از جراحی بینی درجلسه اول مشاوره و معاینه بالینی بینی تان از لحاظ ظاهر ، شاخکهای داخل بینی ، وضعیت تیغه بینی و… بررسی خواهد شد..

پاسخ